Blog

Op de pagina met deze naam vertel ik over wat ik zoal deed de maanden na de inwerking treding van de WGSHV. Ik las vandaag het rapport klantprofielen weer eens door, na hierover  - tijdens  de credit expo - Nanja Jungmann te hebben gehoord. Ik ben geen gedragswetenschapper, ik ben een old school schuldhulpverlener die al jaren geleden tegen de grenzen van dat model aanliep en deze wetenschappelijk benadering nog maar weer eens op me laat inwerken. Het klinkt me wel logisch in de oren allemaal. Ik benaderde de schuldenaren vanuit intuïtie en jarenlange ervaring en kon die instrumenten inzetten waarover ik de beschikking had. Nu zijn er de vragenlijsten en daar komt een klantprofiel uit en dan moet ik kijken wat ik daarbij moet inzetten. Gaat dit matchen met mijn intuïtie? En heb ik de instrumenten die daarbij horen wel tot mijn beschikking? Als het inzetten van beschermingsbewind of budgetcoaching loepzuiver is geïndiceerd, is daar dan ook het geld voor?  Motivatie is altijd al het keyword geweest, daar is niets nieuws aan, maar is dat adequaat te meten en is - bij voldoende motivatie, maar onvoldoende vaardigheden - het benodigde instument er wel? Wordt ik om budgettaire redenen gedwongen om cliënt toch maar "onvoldoende gemotiveerd te verklaren". Een enkele keer moet ik op deze site ook even die die twijfel kwijt.  De insteek blijft om op constructieve wijze met de blokken die er zijn maatwerk te leveren en te proberen het hoogst haalbare te realiseren en te accepteren dat de budgetten van gemeenten helaas onderdeel uitmaken van dat hoogst haalbare. Ik bekijk de blokken en besef dat het de uitvoerder is die vaststelt dat sommige blokken niet compatible zijn. Met de blokken zelf is niets mis, ik kijk wel uit de blokkenmakers ervan te betichten hun werk niet goed te doen.

Pas is er even geopperd de zorgtoeslag af te schaffen en het anders te gaan doen....Los van de wenselijkheid heeft de wetgever maar weinig oog voor de uitvoerenden en overzien niet wat het kost om dat weer allemaal aan te passen. Paritas Passé is daar een huiveringwekkend voorbeeld van.

 

                       goedkope incassotraject

 

Beste schuldeiser, als een gerenomeerde schuldhulpverleningsinstantie u verzoekt om een schuldopgave, kunt u opgelucht ademhalen. U zult weliswaar verlies moeten nemen, maar u kunt verder achteroverleunen en hoeft geen incassokosten meer te maken.

 

Verstrek hen per omgaande die opgave, verbindt er geen eigen voorwaaarden aan en stem bij voorbaat in met een minnelijke regeling en wacht verder gewoon af. Dat dit al met al wel tot vier jaar kan gaan duren is iets waarop u verder ook geen invloed meer heeft

 

Proberen om - naast hetgeen u vanuit de schuldsanering ontvangt - de schuldenaar extra betalingen te laten doen lukt over het algemeen alleen met grove intimidatie. De schuldenaar heeft namelijk de opdracht gekregen om alle post aan zijn schuldhulpverlener te geven en die doet niets met sommaties tot extra betalingen en andere dreigementen. Hij houdt zich aan de termijnen en de gedragscode en is daar echt druk genoeg mee.

 

Bovendien is het vrij te laten bedrag echt minimaal en zal het doen van deze extra betalingen de regeling in gevaar brengen omdat de schuldenaar daardoor wellicht een verkeerde keuze maakt. Het zou bijna strafbaar moeten zijn....

 

Verstrek dus de schuldopgave van dat moment en besef dat u weliswaar rente kunt laten doorlopen, maar dat dit geen invloed heeft op hetgeen u uiteindelijk gaat ontvangen omdat alleen die eerste opgave wordt gebruikt in het saneringstraject.

 

Banken en financieringsmaatschappijen doen dit vaak toch, maar dat is omdat  - mocht de regeling niet tot stand komen of tussentijds mislukken - er dan een vordering op cliënt voorligt waarin dit wel mag worden meegenomen.

 

Misschien gaat u uiteindelijk maar enkele procenten van uw vodering ontvangen en is uw definitie van effectief een hele andere. Effectief betekent hier dan ook het hoogst haalbare.

 

Beste schuldeiser, realiseer u dat - zolang de schuldenaar onder de hoede van de schuldhulverlening is - u het hoogst haalbare zult ontvangen. Dat is de taak van de schuldhulpverlener en daar wordt echt op toegezien!

 

Het heeft dus geen zin om extra spelregels aan uw akkoord met een minnelijke regeling te verbinden. De schuldhulpverleningsinstantie heeft wel een aantal verrplichtingen aan u.

 

Zij gaan u - nadat stabilisatie heeft plaatsgevonden, de schulden zijn geïnventariseerd en de alossingscapaciteit is vastgesteld - een saneringsvoorstel doen. Dit voorziet in een pondsgwijze aflossing aan alle eisers gedurende een periode van 36 maanden. Over de wijze waarop dit gaat gebeuren ontvangt u daarbij ook bericht. Dat kan zijn jaarlijks (hoofdregel), of in één keer direct (bij een sanaringskrediet).

 

Als u wijselijk - bij het doen van de schulopgave - hebt ingestemd met een eventuele regeling en de wijze waarop hoeft u hierop niet te reageren. Tot nu toe heeft het u een postzegel gekost en daar zal het verder ook bij blijven.

 

Het hoogst haalbare wordt op de rekening gestort die u hiervoor bij de opgave hebt vermeld en het dossier kan gesloten.

 

Mocht de regeling niet tot stank komen of tussentijds worden beëindigd, dan moet de schuldhulpinstantie u hierover informeren. En dat zou u ze nog eens extra mogen vragen, in nog steeds de eeste brief waarvan ik hieronder een voorbeeld zal geven.

 

In reactie op uw verzoek om een schuldopgave deel ik u mee dat cliënt mij € ........ is verschuldigd. Ik vertrouw erop dat u mij - binnen de hiervoor gestelde termijnen en regelgeving - een minnelijk voorstel doet waarmee ik nu reeds instem. Ook stem ik in met de door u verkozen betalingsfrequentie op rekeningnummer............... ovv ................. Mocht de regeling niet tot stand komen of tussentijds worden beëindigd dient u mij hiervan onverwijld in kennis te stellen en zal ik het op dat moment openstaande bedrag aangevuld met renten en kosten per direct op schuldenaar gaan verhalen.

 

Beste schuldeiser, schrijf dit briefje, neem uw verlies, en doe verder helemaal niets!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nu.nl/binnenland/2932927/deurwaarder-legt-beslag-tijdens-verkeerscontrole.html

Dat dit een lucratieve samenwerking is gebleken, moge duidelijk zijn. Er kon een klein bedrag worden opgehoest (1400) maar de klapper wordt gemaakt door de inbeslagname (36.000) Op de vraag of dit een goede ontwikkeling is probeer ik hier geen antwoord te geven maar verplaats me in wat hier is gebeurd. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar op het moment dat ik zou worden aangehouden en ze gaan me mijn auto afpakken, wil ik dat toch echt proberen te voorkomen. Omdat er bij zo'n controle ook een heel nest politie aanwezig is, is wegrijden voor een normaal mens geen optie. Alleen betalen is dat wel. En wie dat  kan, zal dat in principe doen. En voor 4% van het totaalbedrag gebeurde dat ook. Hieruit kunnen we mijns inziens opmaken dat 96% dat op dat moment niet kan. Of deze auto noodzakelijk is voor het verwerven van inkomen zal langs de kant van de weg echt niet worden onderzocht, beet is beet! Politie en deurwaarders denken - zeker op zo'n moment - alleen in termen van recht en dat hebben ze aan kun kant. En manlief komt zonder auto thuis in een situatie die in principe al behoorlijk uitzichtloos was, anders was hem dit dus niet overkomen. Er is natuurlijk een behoorlijk traject voorafgegaan aan deze inbeslagname maar is het probleem hiermee opgelost? Er zijn mensen die nu krijgen waar ze recht op hebben - en dat is het grootste goed van ons allemaal - krijgen waar we recht op hebben, maar deze financiële huishouding raakt hierdoor in veel gevallen nog verder ontwricht.

Het moge duidelijk zijn dat de mensen die dit overkomt hulp nodig hebben. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze die krijgen.

NS

NS Klantenservice Postbus 2372 3500 GJ Utrecht

Afdeling schuldopgaven en schuldregelingen.

Schaarsbergen, oktober 2012

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Wij hebben vastgesteld dat de NS niet wenst mee te werken aan het treffen van schuldregelingen:

 

Schuldenregelingen worden niet door ons afgesloten. Daarnaast is het zo dat wij adressen niet aanpassen. Ook versturen wij geen overzichten van openstaande rekeningen. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de procedure van een Uitstel van Betaling wordt doorgezet en of dit uiteindelijk tot een rechtszaak leidt. Mocht er sprake zijn van een WSNP regeling dan houdt het OM daar rekening mee. Voor de volledigheid laat ik u weten dat wij brieven en e-mails betreffende schuldregelingen niet meer beantwoorden.”

 

Er is ongetwijfeld over dit beleid nagedacht maar toch wil ik u graag wijzen op een discussie die hierover op het Linked In forum Schuldinfo wordt gevoerd en waar ik het volgende schreef:

 

Peter Verhoeven •Verstrek éénmalig een opgave en geef daarbij direct aan te zullen meewerken aan een minnelijke regeling. Dat is het advies dat ik de NS zou willen geven en daarover ga ik de NS ook actief benaderen. Zij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en kunnen hierin op deze wijze een rol spelen. Ook als cliënten al eerder een regeling die zij direct met de NS hebben getroffen niet zijn nagekomen, zou NS bereid gevonden moeten worden om éénmalig aan een schuldhulpverleningsinstantie haar medewerking te verlenen. Zij dienen hiervoor dan de gegevens van de schuldenaar en de naam van deze SHV instantie op te slaan en kunnen volstaan met het versturen van slechts één brief. Als er in de toekomst weer om een opgave wordt gevraagd, geven zij die SHV instantie de naam van de collega instantie en datum van opgave en akkoord. Cliënten zijn ook niet altijd eerlijk over eerdere regelingen en zodra nu de NS in de spreekkamer op tafel komt weet de SHVer dat bij een verzoek om een opgave ook dit boven water zal komen en dient de NS hiermee ook een maatschappelijk belang. Schiet maar op dit idee.

 

Als voorzitter van de commissie kwaliteit en screening van de Nederlandse Vereniging van Budget Coaches (NVVBC) heb ik begin december ook een overleg met de NVVK en de NS is een prachtig voorbeeld van hoe wij gedrieën kunnen optrekken om te werken aan gedragsverandering bij cliënten.

 

Hierover valt nog veel meer constructiefs te zeggen en ik zou hierover graag een gesprek met u aangaan en hoop dan ook van harte dat u mij hiervoor zult willen uitnodigen.

Peter Verhoeven

 

Met dit schrijven probeer ik de NS te bewegen om een gesprek  met mij en afgevaardigden van de NVVBC aan te gaan. Zwart rijden is een plaag voor de NS en de NVVBC wil hiertegen met de NS ten strijde trekken door een gedragsverandering bij zwartrijders te bewerkstelligen. Dit klinkt ambitieus en dat is het ook. We kunnen het echt niet uitbannen, hooguit wat terugdringen en dat uitbannen is dan ook niet het doel.

In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht willen schuldhulpverleners en budgetcoaches niet alleen de belangen van schuldenaren, maar beslist ook die van de schuldeisers behartigen. Hier spreken we de NS aan op haar maatschappelijke verantwoording maar in ruil voor die medewerking kan hun adminstratieve proces sterk vereenvoudigd worden en kunnen zij recidive steviger aanpakken zonder hierin telkens weer te moeten meewerken aan schuldregelingen. De schuldhulpverleningsinstantie die de NS om een opgave verzoekt verstrekt naam, adres en geboortedatum en staat garant voor de correctheid daarvan. Dit kunnen zij omdat zij op grond van hun mandaat over deze gevens moeten beschikken. De NS stelt vast of er eerder om een schuldopgave is verzocht en zo nee verstrekken zij een schuldopgave en gaan bij voorbaat akkoord met een minnelije regeling. Vervolgens doet de NS helemaal niets en wacht rustig af of een eventueel tot stand gekomen regeling wordt nagekomen. Dat kan al met al tot wel vier jaar gaan duren, het zij zo.

 

Wat nu als de schuldenaar nu toch weer zwart zou rijden?

Dan zijn er diverse scenarios mogelijk. De NS stelt vast dat er een regeling loopt of dat er een schuldopgave aan een schuldhulpverleningesinstantie is verstrekt. Met het vaststellen van dit zwartrijden is er een nieuwe schuld ontstaan en dat kan in principe het einde van een minnelijke of wettelijke regeling betekenen. En dat is de nachtmerrie van iedere schuldenaar die is toegelaten. Er zal de schuldenaar veel aan gelegen zijn dat te voorkomen en hij zal maar wat graag alsnog en snel betalen en de eventuele boete ook. De NS moet de gelegenheid worden geboden hier een eigen beleid op te maken.  De schuldenaar is hier in de spreekkamer van de schuldhulpverleningsinstantie nadrukkelijk op gewezen. En als er nog geen regeling tot stand is gekomen zal dat dus ook niet meer kunnen.

Maar is de rigide aanpak altijd de beste?

Zou de NS zicn niet eens kunnen afvragen of een doordachte waarschuwing niet goedkoper en uiteindelijk effectiever kan zijn dan direct beboeten. Dus iemend er een keer "mee laten wegkomen" zwart te hebben gereisd. Dit kan dan overgens alleen na vaststelling en registratie van de identiteit. De zwartrijder is dan bekend en ontvangt een waarschuwing samen met een folder die de NS in samenwerking met NVVBC en NVVK ontwikkelt.

Op drukke momenten en als de controleur de inschatting maakt dat de overtreder hierin nog leerbaar is, kan zich dit een effectief middel betonen.

Is het hiervoor nodig

 

In reactie op mijn verzoek aan Martijn Schut om mij te helpen met definities m.b.t. de huidige schulddienstverlening kreeg ik het advies om eens te kijken in de handreiking integrale schuldhulpverlening uit 2005.... of me aan te sluiten bij de begrippen in de WGSHV:

WGSHV Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
college:college van burgemeester en wethouders;
Inwoner: ingezetene die op grond van deWet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensbij een gemeente is ingeschreven;
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;
verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.
 
Of de NVVK ons met deze begrippenlijst straks eenduidige cijfers kan geven waarover geen misverstanden meer kunnen ontstaan.....
Als ik ondertussen ook op diverse fora vraag mij te helpen met definities blijft het ook daar oorverdovend stil. Dan probeer ik het maar zelf
 

Schulddienstverlening

 

Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op het afwenden van een crisissituatie (huisuitzetting, afsluiten van nutsvoorzieningen)

Het financieel zelfstandig maken van de schuldenaar door aan de slag te gaan met vaardigheden, motivatie en belemmeringen, waarbij de schuldenaar inzicht  dient te krijgen in de te zetten stappen volgens de schulddiensverleningsladder en eigenaar blijft van dit proces.

De schulddienstverlening streeft daarbij naar het maximaal haalbare in de hierboven genoemde criteria en laat daarmee het schuldenvrij maken als te realiseren  einddoel los.