NVVK vecht samen met NVVBC

 

 http://www.nvvbc.nl/ link naar nederlandse vereniging van budgetcoaches

De NVVK trekt samen met de NVVBC ten strijde tegen malafide budgetcoaches, schuldhulpverleners en andere financieël dienst verleners.

Dat is tenminste de nadrukkelijke wens van de Nederlandse Vereniging van Budget Coaches en daartoe heeft zij de NVVK uitgenodigd.

 

De NVVBC heeft een verenigingsplan geschreven en dat kunt u opvragen bij www.nvvbc.nl

 

Logo NVVBC mini

Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches

 

Omdat de behoefte aan budgetcoaches - mede tengevolge van de invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening - zal toenemen en er op dit moment nog geen kwaiteitseisen aan budgetcoaches* worden gesteld was het hoog tijd voor de oprichting van een branchevereniging.

Op 1 juni 2012 is de Nederlandse Vereniging van Budget Coaches opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Deze vereniging staat nu voor de taak om de kwaliteitseisen voor budgetcoaches  te ontwikkelen en aan haar leden voor te leggen. Uitgansspunt hierbij zijn de comptenties zoals neergelegd in artikel 3 van de gedragscode welke  hieronder zijn weeggegeven.

Competenties.

Artikel 3.

1. Het lid is bekend met:

a. De stappen in het proces van Integrale Schuldhulpverlening, zoals dit gangbaar is in de gehele branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching. Het lid hoeft niet alle handelingen in dit proces te kunnen uitvoeren, maar moet de systematiek wel globaal kennen in het belang van een correcte behandeling en advisering van de cliënt en in belang van een goede aansluiting met eventuele schuldhulpverlening;

b. De belangrijkste wetgeving op financieel, vermogensrechtelijk en sociaaljuridisch gebied;

c. De belangrijkste instellingen en organisaties voor hulp- en dienstverlening;

2. Het lid van de vereniging kan:

a. Op professionele wijze een gesprek met de cliënt en met derden voeren;

b. De persoonlijke financiële situatie van de cliënt samen met hem inventariseren, analyseren en op basis daarvan een budgetplan (financieel overzicht) en een coachingsplan (plan van aanpak) maken;

c. De verschillende technieken ten aanzien van budgetcoaching, afhankelijk van de context, gericht toepassen en voldoende financiële, administratieve en communicatieve vaardigheden aanwenden;

d. De cliënt spoedig en direct doorverwijzen naar een meest passende specialist voor hulp bij achterliggende problematiek

                                                                   <><><><><><><>

Het beroep budgetcoach is weliswaar voortgekomen uit de schuldhulpverlening, op dit moment zijn er ook budgetcoches actief voor cliënten zonder schulden en kiezen zij ook bewust voor deze doelgroep. De harde eis kennis te hebben  van het schuldhulverleninsproces stuit bij deze groep dan ook op begrijpelijke weerstand.

Een ZZP-er zonder schulden die zijn financiële huishouding wil optimaliseren is dan ook meer gebaat bij een budgetcoach die bekend is met regelingen voor zelfstandigen, dan  bij iemand die een schuldhulpverleningstraject kan uitvoeren.

*De enige plek waar op dit moment kwaliteitseisen zijn vastgelegd zijn die voor budgetcaoches in de schuldhulpverlening, de NEN 8058 SHV III . De NVVBC is met de Kiwa in overleg over om te komen tot kwaliteitseisen voor  budgetconsulenten die geen cliënten met schulden bedienen. 

Screening dient m.i. uit twee onderdelen te bestaan:

  1. Integriteit / betrouwbaarheid, transparantie, het voeren van een goede administatie ed. 
  2. Vakbekwaamheid met betrekking tot de cliënten die zij bedienen.

De denktank kwaliteit en screening heeft tot taak om met artilel 3, de NEN 8048 SHV III,  discussie binnen de denktank en common sense te komen tot een kwaliteitsplan. Vooralsnog is er als uitgangspunt het Actieplan kwaliteit en screening 2012-2013 dat op de komende Alv  aan haar leden zal worden voorgelegd.

Op dit moment staat het lidmaatschap open voor een ieder die als budgetcoach werkzaam is of wil worden. Zij worden dan aspirant lid. Aan de hand van diploma's, EVC en dergelijke zal screening plaats vinden waarna - bij gebleken geschiktheid - het lidmaatschap wordt toegekend.  

Dit lidmaatschap moet natuurlijk ergens voor staan, maar aspirant leden zullen beslist ook in de gelegenheid worden gesteld om hier in een later stadium aan te voldoen.

Meer weten ? Stuur een berichtje via de pagina contact dan zorg ik dat dit bij de NVVBC terechtkomt en er contact met u wordt opgenomen.