Schulddienstverlening 2.1 take 2

 KAMERVRAGEN

"Een groeiend aantal mensen met problematische schulden krijgt geen toegang tot de wettelijke schuldsanering. Dat is het gevolg van nieuwe selectiecriteria van gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten vrezen dat mensen met problematische schulden niet meer geholpen kunnen worden. Han von den Hoff van het Bureau Wsnp dat het aantal aanvragen van de saneringsregeling bijhoudt: "We hebben vorig jaar een stijging gezien van het aantal Wsnp-zaken. En tegen alle verwachting in is die stijging dit jaar afgezwakt. We zien minder zaken dan vorig jaar. Minder zaken dan we gezien de crisis hadden verwacht."

Dit bericht verscheen onlangs in de media en daar werd massaal op gereageerd. In werkelijkheid is het aantal zaken maar minimaal gedaald en rechtvaardigt dit niet de commotie die hier omheen is ontstaan. Ik denk overigens wèl dat Von den Hoff zich terecht zorgen maakt en de aandacht hierop wilde vestigen. Dat is gelukt en D66 gaat hierover vragen stellen.

http://www.linkedin.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fzoek%2Eofficielebekendmakingen%2Enl%2Fkv-tk-2012Z19298%2Ehtml&urlhash=nFje&_t=tracking_disc

Vraag 2

Is het aantal mensen met problematische schulden dat niet in aanmerking komt voor schuldsaneringen/of schuldhulpverlening toegenomen? Kunt u dit onderbouwen met cijfers? Bent u van mening dat dit probleem in de toekomst groter zal worden?

antwoord van schulddienstverlening.com:

Wat is in dit kader de definitie van schuldsanering en wat die van schuldhulpverlening. Het rijk heeft de schulddienstverlening uitbesteed aan de gemeentes en de cijfers zullen daar nu gehaald moeten worden. Na ruim vier maanden WGSHV zijn er - behalve van wat gegevens uit een pilot in Tiel en Goes - nog geen cijfers van gemeenten beschikbaar. Gemeentes ontwikkelen allemaal een eigen beleid en als er dus al cijfers komen zijn het appels en peren.

Vraag 3

Wat vindt u van de criteria die de gemeenten stellen om in aanmerking te kunnen komen voor de schuldhulpverlening? Verschillen deze sterk per gemeente? Is er naar uw mening sprake van rechtsongelijkheid? Zo ja, bent u bereid om hier iets aan te doen?

Wordt hier schulddienstverlening bedoeld of is schuldhulpverlening hier stap 8 van de schulddienstverleningsladder: het tot stand brengen van een minnelijk of wettelijk traject. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht hulpvragers op een andere wachtlijst plaatsen of hen hulp aanbeiden bij stabilisatie, budgetbeheer, budgetcoaching of flankende hulp. Als onder rechtsongelijkgheid wordt verstaan dat er in de ene gemeente meer mogelijkheden zijn dan in de andere, dan is er dus sprake van rechtsongelijkheid. Is daar iets aan te doen? Ja, de verantwoordelijkheid die sinds 1 juli 2012 bij de gemeentes is neergelegd daar weer weghalen.

vraag 4

In hoeverre is de terugloop van het aantal schuldsaneringen toe te schrijven aan de strengere criteria die gemeenten stellen aan de schuldhulpverlening? Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling?

Wat wordt bedoeld met de terugloop van het aantal schuldsaneringen en op welke cijfers is dit gebaseerd.

  

Vraag 5

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de schuldhulpverlening van de verschillende gemeenten? Bestaan er grote verschillen tussen gemeenten? Zo ja, welke gemeenten doen het goed en welke minder? Wat zijn de oorzaken van deze verschillen?

Een aantal gemeenten hebben nieuw beleid gemaakt n.a.v, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Vaak wordt er dan van (activerende)schulddienstverlening gesproken. Deze wordt uitgevoerd door "old school" schuldhulpverleners die al dan niet zijn bijgeschoold, maar ook door vrijwilligers en externe partijen. Het is na een kleine vier maanden onmogelijk om nu al goede en slechte gemeentes aan te wijzen.

Vraag 6

Welke mogelijkheden heeft iemand die niet in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening en/of schuldsanering nog om uit de schuldproblemen te geraken?

Stuur de beschikking naar kennispunt  www.schuldhulpverleningafgewezen.nl dan zal dat individueel worden bekeken. De schuldenaar zal desgewenst een advies ontvangen of de betrokken gemeente zal waar nodig worden geadviseerd de beschikking anders te formuleren of andere hulp te mobiliseren. De ervaringen van dit kennispunt zullen toekomstgericht wellicht kunnen bijdragen aan het beantwoorden van deze kamervragen.

Vraag 7

Hoe beoordeelt u de risico’s op gezondheidsproblemen, juridische problemen, crimineel gedrag enz. voor mensen die langdurig in de schulden zitten? Wat gaat u hieraan doen?

Vraag 8 

Wegen de kosten van de schuldhulpverlening op tegen de baten? Zo ja, zou een investering in de schulddhulpverleneing geld kunnen opleveren?

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/schuldhulpverlening-betaalt-zich-terug.82668.lynkx

Bureau Berenschot doet op dit moment onderzoek naar de haalbaarheid van private schuldhulpverlening.

  

                                               

Het is nu medio november 2012 en ik heb een paar maanden met de nieuwe blokken gespeeld. Zie hierboven het resultaat. Om te begrijpen waarom ik al zover ben, hieronder een overzichtje van wat ik de afgelopen  weken zoal  heb gedaan.

  • 20 oktober los je conflict op in Utrecht
  • 1 november congres schuldpreventie Amsterdam
  • 5 november minisymposium over de samenwerking van gemeenten met vrijwilligers.
  • 8-9 november 2 daagse over hoe een eigen bewindvoerderskantoor te beginnen.
  • 14 november Credit expo in Utrecht.

Daar luisterde ik naar en sprak ik met wetenschappers, beleidsmakers, initiatiefnemers en credit managers. In Paritas Passé zien we hoe verschillende koninkrijkjes hun eigen creditmanagement vorm geven met als gevolg dat schuldenaren niet meer over het bestaansminimum -  het vrij te laten bedrag of nog erger, de beslagvrije voet  -  kunnen beschikken. Daarnaast is er nu het individueel door gemeenten ontwikkelde beleid, klantprofielen met screeningsinstrumentarium en zijn er de vele uit nood geboren, goedbedoelde en vaak beslist professionele vrijwilligersinitiatieven. Deze ter ondersteuning van schuldenaren en ontlasting van gemeentebudget en schuldhulpverleners. Hoe compatible is dat allemaal. Zijn dat niet de koninkrijkjes van de wetenschap, jurisprudentie, wieluitvinders en lokale budgetbewakers?  

De wet bepaalt in artikel 475 d Rv dat een schuldenaar over de beslagvrije voet moet kunnen beschikken. Dit kan dus nooit ter discussie staan en de ongewenste effecten zoals beschreven in Paritas Passé dienen te worden gecorrigeerd. Maar hoe kan worden bewerkstelligd dat dit snel en goed wordt berekend en uitgevoerd?

Privacy is een politiek correct begrip maar heeft niets van doen met de dagelijkse realiteit. Op de credit expo ben ik me lam geschrokken van wat er voor een paar euro over mij op straat ligt. En dan heb ik het absoluut niet over de domme faceboek sporen. Als je overdag een toga draagt, maar op facebook een Pinopak, is dat niet handig. Dan heb ik het over professionele informatiebureaus waarvan zelfs de CIE gebruik lijkt te maken. Dit betekent natuurlijk ook dat een leverancier over informatie kan beschikken om de kredietwaardigheid van zijn klant te toetsen en hem kan worden verweten hiervan geen gebruik te hebben gemaakt.

Als de privacy wetgeving dan toch een wassen neus is, waarom dan geen beslagregister ter bescherming van schuldenaar en maatschappij? Je zou bijna gaan denken dat die informatiebureaus ook al flink lobbyen.

Het betaalbaar stellen van de kinderopvangtoeslag aan de ouders in plaats van aan de instelling is een perfecte manier om in een heel korte tijd een grote fraudeschuld op te bouwen. Het kan heel verleidelijk zijn om die aanzienlijke bedragen per maand aan te wenden om betalingsachterstanden "op te lossen" of verkeerde keuzes te maken. Laten we per direct de kat niet meer op het spek binden.

De CVZ regeling is voor de schuldenaar onbegrijpelijk en je ziet vaak dat hij denkt dat - omdat er meer wordt ingehouden dan alleen de premie - ook de achterstand hiermee wordt ingelopen en leunt verder achterover.

Een doorwrochte inkomensafhankelijke ziektekostenpremie die voor een ieder bij de bron wordt ingehouden is iets waarvoor wellicht draagvlak is te vinden als dit niet op een Kunduzachtige wijze in elkaar wordt geflanst.

We kunnen onze maatschappij niet inrichten op mensen met schulden en de eigen verantwoordelijkheid bij iedereen weghalen om voor schuldenaren slagvaardig te kunnen opereren. We blijven duwen op een waterbed, maar moeten daar wel oog voor hebben.

Ik kan met die blokken best iets moois maken, maar het probleem is dat er niet genoeg blokken zijn. De blokken die ik kan gebruiken, zijn ergens anders onmisbaar.

Een old school schuldhulpverlener in de frontlinie tussen wet, cliënt en instelling, gemiddeld intelligent, wat sceptisch over theorie en praktijk, maar met een open mind en vol goede wil. Ik puzzel nog even door.

Als D66 haar vragen wat zorgvuldiger zou formuleren komen er misschien antwoorden waar we wat mee kunnen. Maar zij stellen tenminste vragen en dat is meer dan wat de VVD en PvdA tot nu toe hebben bedacht...