SCHULDDIENSTVERLENING VEILIG

                                 

            Herkent u zich hierin :

  • Ik kan moeilijk rondkomen en ik zoek veilige hulp.
  • Ik ben in de financiële problemen aan het raken en wil daar niet verder in weg zakken.
  • Ik zit in de schulden maar er is een wachtlijst.
  • Ik ben schuldhulpverlener maar kan de dure branchevereniging niet betalen
  • Ik ben een verontruste burger die van mening is dat hulp veilig moet zijn.

Zet dan de eerste stap, deel deze pagina op facebook, zorg dat de bal gaat rollen!

Blijf de aankondigingen op www.schulddienstverlening.com  kritisch volgen.

Stand van zaken schuldhulpverlening tegen betaling:

http://www.modusvivendi.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=69:schuldbemiddeling-tegen-betaling

 

Op 16 december 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de minister zijn voornemen aankondigde tot opstellen van een Algemene Maatregel van Bestuur om private partijen in staat te stellen tegen betaling schuldbemiddeling aan te bieden. Op de naleving van deze AMvB zal Unit Ordening van de Belastingdienst/Holland-Midden toezicht houden en handhaving toepassen. De minister is voornemens om volgens een drietal strakke criteria schuldbemiddeling tegen betaling te gaan introduceren. Door de toegenomen behoefte aan schuldbemiddeling als gevolg van de huidige economische realiteit hoopt de minister hiermee de schuldbemiddelingscapaciteit te verhogen.

 

De voorwaarden

De minister heeft een drietal, als strikt gekwalificeerde, voorwaarden verwoord waaraan de schuldbemiddelaars in de uitvoering aan dienen te voldoen alvorens zij schuldbemiddeling tegen betaling mogen uitvoeren.


De eerste voorwaarde is dat zij slechts dan kosten in rekening mogen brengen indien daadwerkelijke een regeling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers tot stand is gekomen.

Prangende vraag daarbij is natuurlijk of dit betekent dat indien alle schuldeisers akkoord zijn en één schuldeiser niet waardoor bijvoorbeeld een WSNP-traject ingegaan kan worden of dat betekent dat in een dergelijk geval de schuldbemiddelaar helemaal geen kosten in rekening mag brengen. Een redelijk te maken inschatting is dat, indien de NVVK een toeleiding naar de WSNP (wat de facto betekent dat er minimaal een weigerachtige crediteur is) beschouwd als een geslaagd traject, dat dit ook voor schuldbemiddelaars als een geslaagd traject gezien mag worden en derhalve zal betekenen dat ook dan kosten in rekening mogen worden gebracht.


De tweede voorwaarde is dat de kosten van de schuldbemiddeling ten laste komen van de in het VTLB berekende afloscapaciteit.

Dit betekent dat niet de schuldenaar betaald maar de schuldeisers de kosten betalen doordat de hen aangeboden betalingsregeling met een ponds-ponds verdeeld bedrag zal worden aangepast. Met een gemiddeld aantal crediteuren van ca. 16 crediteuren (zie jaarverslag NVVK 2010) betekent dit dat iedere crediteur ca. 6 á 7 % bijdraagt in de totale kosten van de schuldbemiddeling. In concreto zal zich dit vertalen in 4 á 6 euro per maand per crediteur. Wel zal de crediteur met de hoogste vordering het meest bijdragen in de kosten.


Tenslotte zal als derde voorwaarde worden opgenomen dat het bedrag dat in rekening mag worden gebracht gemaximeerd worden.

De toelichting daarop ontbreekt maar zal vermoedelijk moeten worden gevonden in het voorkomen van ongewenste praktijken waarbij schuldenaren, onder druk van de acute en stressvolle hulpvraag waarin zij zich bevinden geen onderhandelingen zullen (kunnen) voeren over een redelijke vergoeding. Door deze maximering heeft de overheid voor hen onderhandeld.

De handhaving

De handhaving zal plaatsvinden door de Unit Ordening van de Belastingdienst/Holland-Midden. Vanwege het feit dat zij sinds juli 2010 is aangewezen als bestuursrechtelijke toezichthouder is zij bevoegd niet alleen te opereren op verdenking van een overtreding maar ook zelfstandig onderzoek kan verrichten op eigen initiatief. De NVVBC heeft op 1 november 2012 uitgebreid gesproken met leden van het team ordening van deze dienst en de lijnen met hen zijn nu kort.

De verwachting

Bureau Berenschot adviseerst de overheid inzake deze AMvB en schulddiensverlening.com probeert op dit moment aldaar meer duidelijkheid te krijgen. Wordt vervolgd